Dokumenter

Oversigt over årgange

Her kan du se, hvilken årgang du skal tilmelde dit barn:


https://www.dhf.dk/forbund/jhf...

Kontakt os her:


Vedtægter

Vedtægter for håndboldforeningen 

Søndermarken Vejle Håndbold Klub (SVHK)


 • 1 Navn og hjemsted 
 •  Foreningen Søndermarken Vejle Håndbold Klub er stiftet den 1.2.2012 og har hjemsted i Vejle kommune. Foreningen er tilsluttet DHF/JHF under Danmarks Idræts-Forbund DIF og er underlagt disses love og bestemmelser. • 2 Formål 
 •  Foreningens formål er at dyrke håndbold og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, udbrede kendskabet til denne idræt. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen. • 3 Medlemskab 
 •  Som aktivt medlem kan optages enhver der er fyldt 5 år. Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægt og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Endeligt afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forlægges generalforsamlingen. • 4 Indmeldelse
 •  Indmeldelse skal ske elektronisk via link fra foreningens hjemmeside. For medlemmer under 18 år skal indmeldelse ske af forældre eller værge. • 5 Udmeldelse 

 • Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles. Betalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse.


 • 6 Kontingent

 • Kontingentet, indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.


 • 7 Restance 

 • Kontingentet skal være betalt inden 1. Turneringskamp. Med mindre andet er aftalt.


 • 8 Udelukkelse og eksklusion 

 • Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.


I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på at sagen afgøres på først kommende generalforsamling og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt.


 • 9 Ordinær generalforsamling 

 • Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af september måned.


Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med fire ugers varsel.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningernes medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret at alle aktive medlemmer eller forældre/værge som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.


 • 10 Dagsorden 

 • Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af årsrapport(inkl. Revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budget forslag for det kommende år til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af formand (i lige år)
 7. Valg af kasserer (i ulige år)
 8. Valg af sekretær (i ulige år)
 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen

11. Valg af ekstern person der godkender regnskabet

 • 11 Generalforsamlingens ledelse Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent der vælges af generalforsamlingen.


Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. §17 og §18.

Afstemning skal foretages skriftligt såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.


 • 12 Ekstraordinær generalforsamling 

 • Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne som ønskes behandlet.


Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.


 • 13 Bestyrelsen 

 • Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 3 af dens medlemmer er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.


De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og evt. yderligere max 2 medlemmer, dog minimum 3 personer i alt og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. 

Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, mens kassereren og sekretæren er på valg i ulige år.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 14 år og har stemmeret, jf. §9 eller dets forældre/værge.


 • 14 Regnskab 

 • Foreningens regnskabsår er 01/07-30/06. Bestyrelsen skal inden den 1/9 afgive årsrapport for det foregående år til ekstern person der er valgt til at godkende regnskabet. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Årsrapport udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.


 • 15 Revision 

 • På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en ekstern person der hvert år i Juli/august måned skal gennemgå årsrapporten og påse at beholdningerne er til stede. Den eksterne person har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.


 • 16 Tegning og hæftelse 

 • Foreningen tegnes af formanden og kasseren. Ved økonomiske dispositioner over 50.000kr kræves dog underskrift af alle bestyrelsesmedlemmer. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end 10.000kr godkendes af generalforsamlingen.


Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.


 • 17 Vedtægtsændringer 

 • Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.


 • 18 Opløsning 

 • Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.


For at forslaget kan vedtages, kræves at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.


På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/almenvelgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre skal tilgå.


Bestyrelse:

Formand: Tina Vestergaard Kristensen Tlf. 2843 4426


Bestyrelsesmedlem:

Kaya Houborg Petersen

Sebastian Andersen


Kasserer: Nicki S. Pedersen Tlf. 2635 8442


Revisor: Lene Nielsen

Samværspolitik og Leveregler i SVHK

Søndermarken Vejle Håndbold Klub (herefter benævnt som SVHK) har vedtaget nedenstående politik for at sikre et trygt og chikanefrit samværsmiljø for alle i foreningen.

Formålet med politikken er, at beskytte den enkelte mod chikane, krænkelser og i værste fald overgreb. Ingen i SVHK skal opleve chikane eller krænkelser på grund af race, farve, køn, fysiske karakteristika, seksuelle orientering eller fysiske eller psykiske handicaps.

Samværspolitikken omfatter alle med tilknytning til foreningen, og dækker alle situationer i forbindelse med fx;

 • Træning, turneringer, stævner, lejre og kurser
 • Sociale kontakter – både fysiske og virtuelle
 • Møder samt ved kontakter udadtil

SVHK definerer chikane og krænkelse således;

Chikane er enhver uvelkommen udtalelse, opførsel eller gestus rettet mod personer eller grupper af personer, som er fornærmende, nedværdigende, ydmygende, ondskabsfuld eller uforskammet, og som er af en sådan natur, at det bevidst generer andres mulighed for at deltage og udfolde sig.

En krænkelse består i at skade eller begå overgreb mod nogens ære eller selvfølelse. Krænkelse kan også bestå i at begå fysisk overgreb.

SVHK vil arbejde for et chikane- og krænkelsesfrit samværsmiljø ved:

 • at sikre samværsreglerne er kendt af alle med tilknytning til foreningen
 • at reagere umiddelbart, passende og retfærdigt på alle henvendelser
 • at udpege personer, der kan kontaktes for information og råd
  • at revurdere samværspolitikken, dens indhold, procedurer og praksis løbende og efter behov.

Har man mistanke om eller oplever man at foreningens samværspolitik ikke bliver overholdt, skal man kontakte Formanden eller en fra bestyrelsen, som har pligt til at tage henvendelsen alvorligt og handle derefter. Det er bestyrelsen, der afgør, hvilke konsekvenser overtrædelsen medfører.

Leveregler i SVHK

Leveregler som skal beskytte såvel de frivillige som medlemmerne

Kommunikation

 • Vi taler pænt til hinanden. Det vil sige, at vi ikke accepterer grimme eller på anden måde krænkende bemærkninger. Det gælder både i tale og skrift – herunder også i forbindelse med sms- og chatbeskeder.
 • Ingen trænere kontakter spillere under 18 år om private anliggender, der ligger uden for rammerne af foreningsarbejdet. Ses dette aktuelt tager træneren kontakt til bestyrelsen.

 • Forældrehenvendelser vedrørende andre anliggender end håndbold skal foregå gennem holdets voksenkontakt eller bestyrelsen.

Adfærd på sidelinjen

 • Vi viser fairplay og godt humør
 • Ingen negative tilråb, hverken til modstandere, officials eller egne aktive
 • Vi viser respekt for gældende rammer og regler, når vi er gæster.

Træneres samvær med børn

 • Ingen trænere må have eneansvaret for et hold børn
 • Trænere inviterer aldrig enkelte børn eller grupper af børn med hjem uden at bestyrelsen og forældrene er informeret, og der er mindst 2 voksne til stede.

Ture med overnatning

 • I forbindelse med ture o.l. skal der altid være mindst 2 voksne trænere med, og ingen voksne sover i samme rum som det modsatte køn. Kan det ikke lade sig gøre inden for trænergruppens ressourcer, bør forældregruppen inddrages.

Billeder og video

 • Foreningen indhenter samtykke ved brug af portrætbilleder.
 • Der må ikke tages billeder og video, der kan have seksuel karakter eller opfattes som sådan.

Omklædning og bad

 • I forbindelse med brug af omklædningsrum går en træner eller spiller ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum.
 • Trænere kan evt. opholde sig i omklædningsrummet i forbindelse med taktikmøder, i halvlegen og efter kampen. Dog skal trænere altid sikre sig, at spillerne er færdige med at klæde om og bade.
 • Under omklædning er det strengt forbudt at tage billeder og video.

Sociale medier

 • Alle Facebook-grupper, som relaterer sig til foreningens arbejde, har en voksen som administrator samt minimum et medlem fra bestyrelsen i SVHK.
 • Kontakt mellem børn/unge og trænere må kun etableres af barnet/den unge selv. Det er trænerens eget valg at acceptere kontakten, men ved accept vedkender træneren sig at være rollemodel, også uden for foreningens aktiviteter.

Kørsel

 • Når der køres i bil til kampe, træning, stævner m.v. er det en selvfølge, at alle er fastspændt i henhold til færdselsloven, og at der generelt køres ansvarligt.

Alkohol

 • Ved arrangementer og fester følges gældende lovgivning. Det vil sige ingen udskænkning til unge under 18 år. Med mindre der er givet skriftlige tilladelse ved særlige anledninger. (>17 år)
 • Børn og unge må ikke indtage alkoholiske drikke i forbindelse med foreningens aktiviteter.
 • De ansvarlige trænere forventes at møde ædru. Indtagelse af alkohol under sportsaktiviteter accepteres ikke.
 • I forbindelse med børn(e-) og ungdom(s) ture må den eller de ansvarlige voksne ikke være spirituspåvirket.
 • Efter dagens aktiviteter og ikke i selskab med børnene, kan de voksne, som ikke har aftenopsynet evt. nyde alkohol i moderat omfang med øvrige voksne.

Rygning

 • De indendørs faciliteter er totalt røgfrie.
 • Trænere og instruktører bør ikke ryge i børn og unges nærvær.

Euforiserende stoffer

 • Indtagelse af euforiserende stoffer i foreningsregi medfører omgående ekskludering af foreningen.
 • Hvis misbruget omfatter børn og unge, tages der kontakt til forældre og SSP i kommunen.
 • Opdages salg/ køb af stoffer på forenings område, eller mellem foreningens medlemmer, tages der kontakt til politiet.

Børneattester

Det er obligatorisk at indhente børneattester på alle trænere over 15 år, der har med børn og unge under 15 år at gøre. Bestyrelsen udpeger en person, der indhenter og behandler Børneattesterne. Oplysningerne vil blive behandlet fortroligt.

Man kan ikke fungere som træner i foreningen uden at underskrive en samtykkeerklæring, som giver foreningen ret til at indhente børneattest fra kriminalregistret.

 • For fungerende trænere over 15 år foretages der en årlig forespørgsel
 • For nye trænere over 15 år skal der straks foretages en forespørgsel

Har træneren en plettet børneattest, kan vedkommende ikke virke i foreningens regi.

Foreningens trænere skal overholde Straffelovens §223 (skolelærerparagraffen) og straffelovens §224. Det betyder, at man ikke kan være kærester med eller have nogen form for seksuel omgang med et medlem under 18 år, som man samtidig er træner eller mentor for.

Det vil til enhver tid være træneren, der er den ansvarlige og skal tage vigtige forholdsregler, såsom at holde afstand privat såvel som i klubben og efterleve SVHK leveregler og samværspolitik. Skulle der opstå situationer, hvor trænerne er i tvivl, tages der kontakt til bestyrelsen som på baggrund af situationen vil sikre at regler og politikker efterleves.

Undgå misforståelser

Der skal være plads til både sejrsknus, et klap på skulderen, eller en trøstende omfavnelse til dem, som føler nederlag eller har slået sig. Det er naturligt, at trænere i træningssituationer har kropskontakt med spillerne, idet idræt handler om at bruge kroppen, mærke og beherske den. Frygten for beskyldning om seksuelle overgreb må aldrig føre til, at træneren ikke tør røre og være i fysisk kontakt til spillerne!

Alle trænere, hjælpetrænere samt andre frivillige skal være opmærksomme på ikke at bringe sig en situation, hvor der kan opstå misforståelser om hensigten med deres optræden.

Hvis en træner, hjælpetræner eller øvrige frivillige føler at være kommet i en situation, der kan misforstås af andre, skal vedkommende hurtigst muligt kontakte en fra bestyrelsen så evt. ”fejlagtige” misforståelser eller rygter ikke får lov til at spredes.

Hvis der opstår mistanke om krænkelser

Formanden er kontaktperson, ved henvendelser vedrørende en mistanke om krænkelse. Denne afgør, sammen med bestyrelsen, hvilke handlinger, der skal foretages.

Bestyrelsen har ansvaret for, at der etableres kontakt til den mistænkte og den krænkede person (til forældrene, hvis krænkelsen drejer sig om en person under 18 år uanset tilhørsforhold i SVHK).

Bestyrelsen sørger også for kontakt til relevante myndigheder, f.eks. socialforvaltning og politi, og er de eneste, der, på vegne af foreningen, udtaler sig til pressen om den konkrete sag.

Bestyrelsen har mulighed for at trække på den ekspertise, som DHF/DIF tilbyder.

Konstateres en krænkelse, skal bestyrelsen straks informere barnets forældre og samtidig orientere om mulighed for hjælp fra det offentlige. Er den krænkede over 18 år, understøtter bestyrelsen den pågældende i fx at søge fornøden rådgivning, hvis det ønskes. Samarbejdet med den person, der har begået overgrebet (krænkeren) opsiges øjeblikkeligt og sagen anmeldes eventuelt til politiet.

Bestyrelsen informerer inden for rammerne af sin tavshedspligt og retslig vurdering efterfølgende.

Persondataforordning

DGI tolker persondataforordningen på følgende måde vedrørende billeder:

’Foreninger må bruge situationsbilleder uden samtykke, men portrætter og holdbilleder skal den fotograferede (eller forældre) give samtykke til at bruge’.

SVHK og brug af billeder på diverse medier

I forbindelse med at promovere og udgive artikler om SVHK på de sociale medier, såsom elektroniske medier, f.eks. Facebook – og trykte medier, vil det være nødvendigt at indsætte billeder fra aktiviteterne både som oversigt-, hold- og portrætbilleder.

Når man er medlem af SVHK forventer vi, at der er tilladelse til at bringe disse billeder, såfremt man ikke direkte har frabedt sig dette. Hvis man ikke ønsker, at billeder skal anvendes som ovenstående, skal man henvende sig til Træneren for det specifikke hold, hvor man er medlem eller til bestyrelsen.


Nyheder

Der er i øjeblikket ingen aktuelle nyheder