Vedtægter for håndboldforeningen Søndermarken Vejle HK (SVHK)

 • 1
  Navn og hjemsted
  Foreningen Søndermarken Vejle Håndbold Klub er stiftet den 1.2.2012 og har hjemsted i Vejle kommune. Foreningen er tilsluttet DHF/JHF under Danmarks Idræts-Forbund DIF og er underlagt disses love og bestemmelser.
 • 2
  Formål
  Foreningens formål er at dyrke håndbold og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, udbrede kendskabet til denne idræt. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.
 • 3
  Medlemskab
  Som aktivt medlem kan optages enhver der er fyldt 5 år.
  Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægt og leve op til foreningens formålsbestemmelse.
  Endeligt afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forlægges generalforsamlingen.
 • 4
  Indmeldelse
  Indmeldelse skal ske elektronisk via link fra foreningens hjemmeside. For medlemmer under 18 år skal indmeldelse ske af forældre eller værge.
 • 5
  Udmeldelse
  Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles. Betalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse.
 • 6
  Kontingent
  Kontingentet, indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
 • 7
  Restance
  Kontingentet skal være betalt inden 1. Turneringskamp. Med mindre andet er aftalt.
 • 8
  Udelukkelse og eksklusion
  Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på at sagen afgøres på først kommende generalforsamling og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt.

 • 9
  Ordinær generalforsamling
  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af september måned.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med fire ugers varsel.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningernes medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret at alle aktive medlemmer eller forældre/værge som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 • 10
  Dagsorden
  Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af årsrapport(inkl. Revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budget forslag for det kommende år til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af formand (i lige år)
 7. Valg af kasserer (i ulige år)
 8. Valg af sekretær (i ulige år)
 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af suppleanter til bestyrelsen
 • Valg af ekstern person der godkender regnskabet
 • 11
  Generalforsamlingens ledelse
  Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent der vælges af generalforsamlingen.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. §17 og §18.

Afstemning skal foretages skriftligt såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

 • 12
  Ekstraordinær generalforsamling
  Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 • 13
  Bestyrelsen
  Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 3 af dens medlemmer er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.

Bestyrelsen består af en formand, en kasser, en sekretær og evt. yderligere max 2 medlemmer, dog minimum 3 personer i alt og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, mens kassereren og sekretæren er på valg i ulige år.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 14 år og har stemmeret, jf. §9 eller dets forældre/værge.

 • 14
  Regnskab
  Foreningens regnskabsår er 01/07-30/06. Bestyrelsen skal inden den 1/9 afgive årsrapport for det foregående år til ekstern person der er valgt til at godkende regnskabet. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Årsrapport udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
 • 15
  Revision
  På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en ekstern person der hvert år i Juli/august måned skal gennemgå årsrapporten og påse at beholdningerne er til stede. Den eksterne person har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
 • 16
  Tegning og hæftelse
  Foreningen tegnes af formanden og kasseren. Ved økonomiske dispositioner over 50.000kr kræves dog underskrift af alle bestyrelsesmedlemmer. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end 10.000kr godkendes af generalforsamlingen.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

 • 17
  Vedtægtsændringer
  Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.
 • 18
  Opløsning
  Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennytteige/almenvelgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre skal tilgå.

Bestyrelse:

Formand:
Pt. ingen formel formand. Gert Donkjær er stoppet i klubben.

Bestyrelsesmedlem:

Tina Vestergaard Kristensen
Tlf. 2843 4426

Sebastian Andersen

Kasserer:
Nicki S. Pedersen
Tlf. 2635 8442

Revisor:
Lene Nielsen