Samværspolitik og Leveregler i SVHK

 

Søndermarken Vejle Håndbold Klub (herefter benævnt som SVHK) har vedtaget nedenstående politik for at sikre et trygt og chikanefrit samværsmiljø for alle i foreningen.

 

Formålet med politikken er, at beskytte den enkelte mod chikane, krænkelser og i værste fald overgreb. Ingen i SVHK skal opleve chikane eller krænkelser på grund af race, farve, køn, fysiske karakteristika, seksuelle orientering eller fysiske eller psykiske handicaps.

 

Samværspolitikken omfatter alle med tilknytning til foreningen, og dækker alle situationer i forbindelse med fx;

 •     Træning, turneringer, stævner, lejre og kurser
 •     Sociale kontakter – både fysiske og virtuelle
 •     Møder     samt ved kontakter udadtil

 

SVHK definerer chikane og krænkelse således;

Chikane er enhver uvelkommen udtalelse, opførsel eller gestus rettet mod personer eller grupper af personer, som er fornærmende, nedværdigende, ydmygende, ondskabsfuld eller uforskammet, og som er af en sådan natur, at det bevidst generer andres mulighed     for at deltage og udfolde sig.

En krænkelse består i at skade eller begå overgreb mod nogens ære eller selvfølelse. Krænkelse kan også bestå i at begå fysisk overgreb.

 

SVHK vil arbejde for et chikane- og krænkelsesfrit samværsmiljø ved:

 •     at sikre samværsreglerne er kendt af alle med tilknytning til foreningen
 •     at reagere umiddelbart, passende og retfærdigt på alle henvendelser
 •     at udpege personer, der kan kontaktes for information og råd
  • at revurdere samværspolitikken, dens indhold, procedurer og praksis løbende og efter behov.

 

Har man mistanke om eller oplever man at foreningens samværspolitik ikke bliver overholdt, skal man kontakte Formanden eller en fra bestyrelsen, som har pligt til at tage henvendelsen alvorligt og handle derefter. Det er bestyrelsen, der afgør, hvilke konsekvenser overtrædelsen medfører.

 

Leveregler i SVHK

Leveregler som skal beskytte såvel de frivillige som medlemmerne

 

Kommunikation

 • Vi taler pænt til hinanden. Det vil sige, at vi ikke accepterer grimme eller på anden måde krænkende bemærkninger. Det gælder både i tale og skrift – herunder også i forbindelse med sms- og chatbeskeder.
 • Ingen trænere kontakter spillere under 18 år om private anliggender, der     ligger uden for rammerne af foreningsarbejdet. Ses dette aktuelt tager træneren kontakt til bestyrelsen.

 

 • Forældrehenvendelser vedrørende andre anliggender end håndbold skal foregå gennem holdets voksenkontakt eller bestyrelsen.

 

Adfærd på sidelinjen

 • Vi viser fairplay og godt humør
 • Ingen negative tilråb,     hverken til modstandere, officials eller egne aktive
 • Vi viser respekt for gældende rammer og regler, når vi er gæster.

 

Træneres samvær med børn

 • Ingen trænere må have eneansvaret for et hold børn
 • Trænere inviterer aldrig enkelte børn eller grupper af børn med hjem uden at bestyrelsen og forældrene er informeret, og der er mindst 2 voksne til stede.

 

Ture med overnatning

 • I forbindelse med ture o.l. skal der altid være mindst 2 voksne trænere med, og ingen voksne sover i samme rum som det modsatte køn. Kan det ikke lade sig gøre     inden for trænergruppens ressourcer, bør forældregruppen inddrages.

Billeder og video

 • Foreningen indhenter samtykke ved brug af portrætbilleder.
 • Der må ikke tages billeder og video, der kan have seksuel karakter eller opfattes som sådan.

Omklædning og bad

 • I forbindelse med brug af omklædningsrum går en træner eller spiller ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum.
 • Trænere kan evt. opholde sig i omklædningsrummet i forbindelse med taktikmøder, i halvlegen og efter kampen. Dog skal trænere altid sikre sig, at spillerne er færdige med at klæde om og bade.
 • Under omklædning er det strengt forbudt at tage billeder og video.

Sociale medier

 • Alle Facebook-grupper, som     relaterer sig til foreningens arbejde, har en voksen som     administrator samt minimum et medlem fra bestyrelsen i SVHK.
 • Kontakt mellem børn/unge og trænere må kun etableres af barnet/den unge     selv. Det er trænerens eget valg at acceptere kontakten, men ved accept vedkender træneren sig at være rollemodel, også uden for foreningens aktiviteter.

Kørsel

 • Når der køres i bil til kampe, træning, stævner m.v. er det en selvfølge, at alle er fastspændt i henhold til færdselsloven, og at der generelt køres ansvarligt.

 

Alkohol

 • Ved arrangementer og fester     følges gældende lovgivning. Det vil sige ingen udskænkning til unge under 18 år. Med mindre der er givet skriftlige tilladelse ved særlige anledninger. (>17 år)
 • Børn og unge må ikke indtage alkoholiske drikke i forbindelse med foreningens aktiviteter.
 • De ansvarlige trænere forventes at møde ædru. Indtagelse af alkohol under     sportsaktiviteter accepteres ikke.
 • I forbindelse med børn(e-) og ungdom(s) ture må den eller de ansvarlige voksne ikke være spirituspåvirket.
 • Efter dagens aktiviteter og ikke i selskab med børnene, kan de voksne, som ikke har aftenopsynet evt. nyde alkohol i moderat omfang med øvrige voksne.

Rygning

 • De indendørs faciliteter er totalt røgfrie.
 • Trænere og instruktører bør ikke ryge i børn og unges nærvær.

Euforiserende stoffer

 • Indtagelse af euforiserende stoffer i foreningsregi medfører omgående ekskludering af foreningen.
 • Hvis misbruget omfatter børn og unge, tages der kontakt til forældre og SSP i kommunen.
 • Opdages salg/ køb af stoffer på forenings område, eller mellem foreningens medlemmer, tages der kontakt til politiet.

 

Børneattester

 

Det er obligatorisk at indhente børneattester på alle trænere over 15 år, der har med børn og unge under 15 år at gøre. Bestyrelsen udpeger en person, der indhenter og behandler Børneattesterne. Oplysningerne vil blive behandlet fortroligt.

 

Man kan ikke fungere som træner i foreningen uden at underskrive en samtykkeerklæring, som giver foreningen ret til at indhente børneattest fra kriminalregistret.

 • For fungerende trænere over 15 år foretages der en årlig forespørgsel
 • For nye trænere over 15 år skal der straks foretages en forespørgsel

Har træneren en plettet børneattest, kan vedkommende ikke virke i foreningens regi.

 

Foreningens trænere skal overholde Straffelovens §223 (skolelærerparagraffen) og straffelovens §224. Det betyder, at man ikke kan være kærester med eller have nogen form for seksuel omgang med et medlem under 18 år, som man samtidig er træner eller mentor for.

 

Det vil til enhver tid være træneren, der er den ansvarlige og skal tage vigtige forholdsregler, såsom at holde afstand privat såvel som i klubben og efterleve SVHK leveregler og samværspolitik. Skulle der opstå situationer, hvor trænerne er i tvivl, tages der kontakt til bestyrelsen som på baggrund af situationen vil sikre at regler og politikker efterleves.

 

Undgå misforståelser

 

Der skal være plads til både sejrsknus, et klap på skulderen, eller en trøstende omfavnelse til dem, som føler nederlag eller har slået sig. Det er naturligt, at trænere i træningssituationer har kropskontakt med spillerne, idet idræt handler om at bruge kroppen, mærke og beherske den. Frygten for beskyldning om seksuelle overgreb må aldrig føre til, at træneren ikke tør røre og være i fysisk kontakt til spillerne!

 

Alle trænere, hjælpetrænere samt andre frivillige skal være opmærksomme på ikke at bringe sig en situation, hvor der kan opstå misforståelser om hensigten med deres optræden.

 

Hvis en træner, hjælpetræner eller øvrige frivillige føler at være kommet i en situation, der kan misforstås af andre, skal vedkommende hurtigst muligt kontakte en fra bestyrelsen så evt. ”fejlagtige” misforståelser eller rygter ikke får lov til at spredes.

Hvis der opstår mistanke om krænkelser

Formanden er kontaktperson, ved henvendelser vedrørende en mistanke om krænkelse. Denne afgør, sammen med bestyrelsen, hvilke handlinger, der skal foretages.

 

Bestyrelsen har ansvaret for, at der etableres kontakt til den mistænkte og den krænkede person (til forældrene, hvis krænkelsen drejer sig om en person under 18 år uanset tilhørsforhold i SVHK).

 

Bestyrelsen sørger også for kontakt til relevante myndigheder, f.eks. socialforvaltning og politi, og er de eneste, der, på vegne af foreningen, udtaler sig til pressen om den konkrete sag.

 

Bestyrelsen har mulighed for at trække på den ekspertise, som DHF/DIF tilbyder.

 

Konstateres en krænkelse, skal bestyrelsen straks informere barnets forældre og samtidig orientere om mulighed for hjælp fra det offentlige. Er den krænkede over 18 år, understøtter bestyrelsen den pågældende i fx at søge fornøden rådgivning, hvis det ønskes. Samarbejdet med den person, der har begået overgrebet (krænkeren) opsiges øjeblikkeligt og sagen anmeldes eventuelt til politiet.

Bestyrelsen informerer inden for rammerne af sin tavshedspligt og retslig vurdering efterfølgende.

 

Persondataforordning

 

DGI tolker persondataforordningen på følgende måde vedrørende billeder:

’Foreninger må bruge situationsbilleder uden samtykke, men portrætter og holdbilleder skal den fotograferede (eller forældre) give samtykke til at bruge’.

 

SVHK og brug af billeder på diverse medier

I forbindelse med at promovere og udgive artikler om SVHK på de sociale medier, såsom elektroniske medier, f.eks. Facebook – og trykte medier, vil det være nødvendigt at indsætte billeder fra aktiviteterne både som oversigt-, hold- og portrætbilleder.

Når man er medlem af SVHK forventer vi, at der er tilladelse til at bringe disse billeder, såfremt man ikke direkte har frabedt sig dette. Hvis man ikke ønsker, at billeder skal anvendes som ovenstående, skal man henvende sig til Træneren for det specifikke hold, hvor man er medlem eller til bestyrelsen.